Alqur’an Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan

Al-Qur’an memberikan definisi baru terhadap penelitian mengenai fenomena alam semesta serta membantu manusia berfikir untuk melakukan terobosan baru terhadap batasan mengenai alam materi.

Al-Qur’an menjelaskan sebenarnya materi itu bukanlah sesuatu yang kotor tak bernilai, melainkan terdapat tanda-tanda yang membimbing manusia menuju jalan Allah serta hal yang gaib dan keagungan-Nya. Al-Qur’an mengajak manusia untuk menelitinya, mengungkap keajaiban yang tersembunyi, serta selalu berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ini untuk kesejahteraan hidup. Jadi, Al-Qur’an membawa manusia kepada Allah melalui ciptaan-Nya dan realitas fakta yang terdapat di alam semesta. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu: mengadakan observasi atau penelitian, lalu melibatkan hukum-hukum alam berdasarkan observasi dan uji coba. Dengan itulah ilmu pengetahuan dapat mencapai yang maha menciptakan melalui observasi yang diteliti dan tepat terhadap hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Al-Qur’an menunjukkan kepada fakta yang ada terhadap kuasa Allah yang Maha Besar pada ciptaan-Nya.


Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam, sebab kata islam itu sendiri, dari bahasa arab yaitu kata dasar aslama yang artinya Herman model “tunduk patuh”, mempunyai makna “tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah”. Allah menegaskan bahwa seluruh isi alam semesta, baik di langit maupun di bumi, selalu berada dalam ketentuan islam yaitu ketentuan Allah. 


Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menegaskan “Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan.” (QS Az-Zumar Ayat 9). 


Potongan dari ayat di atas adalah salah-satu bentuk teguran Allah SWT agar manusia senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan, terutama penjelasan dan sabda Allah didalam  Al Qur’an. Ayat tersebut juga merupakan penekanan pada para ulama yang memiliki Ilmu pengetahuan. Sepantasnya teguran-teguran itu membuat orang-orang muslim sadar betapa pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan untuk hidup dan juga tentunya menjadi sebuah pendorong untuk kita bisa berfikir secara ilmiah.


Allah memberikan petunjuk dan kemudahan pada manusia agar terus menggali Ilmu pengetahuan dan rahasia yang ada alam semesta ini yang tentunya menggambarkan kebesaran ciptaan-Nya. Semua itu Allah jelaskan dalam Al Qur’an sebagai contoh: firman Allah,”Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani ( yang disimpan ) dalam tempat yang kokoh (Rahim) kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, lalu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain . maha suci Allah, pencipta yang paling baik.” (QS Al Mukminun 39: Ayat 12-14) 


Surat Al Mukminun itu apabila kita teliti lebih dalam, menjelaskan tentang bagaimana proses terciptanya manusia, dari proses pembuahan sampai perkembangan janin di dalam rahim yang hingga sampai sekarang dipakai dunia kedokteran untuk menjelaskan pertumbuhan bayi di dalam rahim. Sungguh Allah Maha kuasa, dan mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Sebelum orang-orang Eropa berhasil mengungkapkan proses perkembangan janin dalam rahim, Al Qur’an sudah menjelaskannya pada 1500 tahun yang lalu.


Selanjutnya Allah menurunkan Ayat Al-Qur’an yang pertama kepada Rasulullah SAW merujuk kepada keutamaan ilmu pengetahuan, yakni memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan, dan berdakwah sebagai alat perubahan yang sukses ilmu pengetahuan.


Allah berfirman: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”(QS. Al-‘Alaq ayat 1-5). Ini adalah Surat yang pertama kali Allah turunkan dalam Al-alaq 1-5.


Al Qur’an merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Petunjuk dari Allah tentu isinya dari Al Quran tidak akan menyimpang dari hukum alam karena semesta adalah hasil ciptaan Allah sedangkan Al Qur’an adalah dari firman Allah SWT.  Allah bersifat maha adil dan segala-galanya, maka tidak mungkin Allah berfirman tanpa bukti atau fakta. Lalu keutamaan orang yang berilmu juga disebutkan dalam Al-Qur’an sejumlah ayat yang menyatakan keutaman ilmu dan pemiliknya, Allah berfirman : “ wahai oranng-orang  ynag beriman, apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan didalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah,niscaya Allah akan memberikan kelpangan untukkmu, dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman  di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan,”  (QS. Al-Mujadilah ayat 11) Pada Ayat ini jelaslah bahwasanya Allah memuliakan orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu yang ikhlas karena Allah SWT.


“Allah  menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain dia;demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain dia, yang maha perkasa,maha bijaksana”. (QS. Ali Imran ayat 18). Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu karena Allah dan menyatakan bahwa mereka juga mengakui-Nya dan mengakui para malaikat-Nya, sesungguhnya Dialah sesembahan yang patut disembah, yang tidak diperkenankan menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Pernyataan ini menyatakan keseluruhan dzat Allah yang bersaksi, ialah Allah sendiri, juga mencakup keagungan hal yang menyatakan kepadanya, yaitu perihal keutamaan beribadah, sebagaimana hanya Dialah yang pantas  dan berhak untuk disembah. Adapun kesakdian para malaikat dan orang yang berilmu setelah pernyataan dari Allah sesungguhnya menunjukkan  keutaman malaikat serta orang-orang yang berilmu.

mungkin yang anda cari

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published. Required fields are marked *